[ Smart Chris 信箱 ] Facebook 的「病毒帳戶」究竟是甚麼?

 
 

有時垃圾郵件發送者會製造假網頁, 看起來像Facebook登錄頁面, 當你輸入你的電郵地址和密碼至這些網頁,垃圾郵件發送者會記錄及保持你的資料, 這樣他們可透過你的FB帳戶, 自動啟動發送大量信息和URL鏈接給你的朋友, 告訴朋友來看看視像或產品。如果你認為你的朋友或自己的帳戶有這些現象, 應快些改變密碼及運行一些清除電腦病毒的軟件.

另有一些垃圾郵件發送者會利用「調查」或「優惠」的應用程式試圖欺騙用戶下載間諜軟件和提取用戶的地址和聯絡資料,每次用戶完成其中一個調查,這些垃圾郵件發送者就會賺取佣金. 建議不要打開任何不明來歷的消息或容許這些應用程式取得你的用戶資料, 在這情況下, 應盡快移除這些應用程式. 在FB 的帳戶>私隱設定>應用程式與網站, 選擇「更改你的設定」. 有關詳情, Smart Chris 亦有在 [ Smart Chris 影片 ] 為你建議的11項基本Facebook私隱設置 (第三集)內有介紹.

如對以上內容有任何問題或分享, 歡迎你回應.

 

Facebook私隱設定非常重要

100%同意

Tks ah!!!!

sandrawong's 的頭像

成日見到FB既朋友都中左毒~ 要叫佢地快D改D setting先得~

THX FOR SHARING!

頁面